PRIMARIA COMUNEI ROSCANI

Judetul Iasi

ANGAJARI > Anunt angajare

» Inapoi

Anunt angajare

Nr.  1173 din  29.07.2013

                                                                               ANUNT

     I. Primaria comunei Roscani, judetul Iasi, avind sediul in satul Radeni , comuna Roscani, judetul Iasi, tel/fax : 0232/257058 , organizeaza la data de 9.09.2013 , ora 11.00 concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata determinata – pana la data de 17.01.2015-  a  postului contractual  temporar vacant de guard II , din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Roscani .
    Atributiile postului constau in principal in organizarea si asigurarea pazei bunurilor institutiei si asigurarea curateniei, a intretinerii cladirii institutiei si a incalzirii pe timp de iarna.
  
     II. Conditii pentru ocuparea postului:
- nivelul studiilor: generale;
- vechime in munca: 2 ani;
 
     III.Candidatii pot depune dosarele de concurs pana la data de 12.08.2013 ora 13.00 la sediul Primariei Roscani din sat Radeni comuna Roscani jud. Iasi – birou secretar.
    Persoana de contact : Petcu Florin – Secretar
    Telefon : 0232/257058

    IV.Etapele concursului:
1. Selectia dosarelor -  14.08.2013 ora 10.00;
2. Proba scrisa – 9.09.2013 ora 11.00;
3. Interviu – 10.09.2013 ora 9.00;

    V.Acte necesare pentru inscrierea la concurs :
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor ;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
                           PRIMAR,                                                                                  SECRETAR,
                     Gheorghiu Ginovel                                                                        Florin PETCU 

Fisiere: